Întâlnirea de lucru a avut loc la Biblioteca Națională a României, Sala de conferinţe "Mircea Vulcănescu", respectiv Sala de formare profesională "N. Georgescu-Tistu”. Au participat bibliotecari de la Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu” din Iaşi, Biblioteca Camerei Deputaților, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi, Biblioteca Judeţeană Timiş, Biblioteca Judeţeană Constanţa, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti.

Temele întâlnirii au fost:

1. Ghidul naţional de catalogare – stadiu şi paşi spre finalizare

2. Ghidul naţional LIVES-RO – stadiu şi implementare

 

Ordinea de zi :

9 iunie 2016

1. Cuvânt de deschidere – dna Petruţa Mihaela Voicu, director Funcţii Specifice de Bibliotecă Publică, vicepreşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din România

În cuvântul de deschidere, dna Petruţa Mihaela Voicu a urat Bun venit participanților şi a evidenţiat importanţa acestor întâlniri în vederea identificării problemelor cu care se confruntă participanţii în instituţiile unde îşi desfăşoară activitatea şi a stabilirii unor metodologii comune de lucru. De asemenea, a invitat autorii comunicărilor să dezvolte materialele pentru includerea lor ca articole în Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării.

De asemene, dna Petruţa Mihaela Voicu a precizat faptul că temele discutate vor fi dezvoltate la Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România de la Timişoara.

2. Descrierea CIP între real şi idealdna Aurelia Perşinaru (Biblioteca Naţională a României. Centrul Naţional ISBN.ISSN.CIP)

Lucrarea a avut ca punct de plecare articolul “Centrul Naţional CIP. Servicii specializate pentru editorii de carte şi nu numai”, autor Tina Iordache, articol publicat în revista “Biblioteca”, nr. 12/2015.

Lucrarea a cuprins două părţi: una de informare asupra Programului CIP, a Centrului Naţional CIP şi o alta în care au fost evidenţiate câteva dintre problemele ce apar frecvent în realizarea Descrierii CIP. Au fost prezentate cazuri concrete şi s-a discutat pe marginea lor şi a altor situaţii similare cu care se confruntă bibliotecarii. S-a evidenţiat faptul că Descrierea CIP este o descriere bibliografică standardizată, preliminară, sumară şi realizată după Formularul CIP şi nu după carte. Acurateţea informaţiilor conţinute în Descrierea CIP depinde de gradul de responsabilitate cu care editorii completează Formularul CIP după care se realizează descrierea. Între Descrierea CIP şi înregistrarea bibliografica realizata pe baza cărții primează înregistrarea bibliografică: bibliotecarii din compartimentele de prelucrare validează informaţiile bibliografice conţinute în Descrierea CIP, le completează sau le modifică, după caz. Au fost prezentate şi produsele rezultate în urma aplicării Programului Naţional CIP, Bibliografia CIP şi Catalogul CIP, relaţia dintre acestea şi posibilitatea de verificare a autenticităţii Descrierii CIP folosind Catalogul CIP.

3. Rameau vs Lives-Ro: despre echivalenţe - dr. Victoria Frâncu (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti)

Lucrarea prezintă modul în care s-a efectuat controlul de autoritate şi dificultăţile întâmpinate pe parcursul validării termenilor din lista de vedete de subiect în cadrul sesiunilor Grupului de lucru Lives-Ro. Pornind de la câteva considerente generale despre controlul de autoritate, necesitatea datelor structurate şi a formatelor standardizate de înregistrare a datelor sunt prezentate exemple de echivalenţe de termeni din listele de autorităţi Rameau şi Lives-Ro, dar şi exemple de aplicare a modelului Rameau de construire a vedetelor de subiect în catalogul online al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. Sunt evidenţiate comparativ situaţii particulare de termeni preluaţi uneori ca atare din limba engleză, limba sursă a vedetelor Rameau şi modul în care se stabilesc echivalenţe între aceştia şi termenii din Lives-Ro, respectiv catalogul online menţionat. În final sunt formulate concluzii privind instruirea membrilor grupului de lucru, activitatea de traducere a termenilor, diversitatea procedurilor efectuate pentru validarea termenilor şi se face o caracterizare a sesiunilor grupului de lucru, o atenţie deosebită fiind acordată dificultăţilor întâmpinate.

4. Lista de vedete de subiect LIVES-Ro. Stadiu. Implementare - Denise Rotaru (Biblioteca Națională a României. Fişiere Naţionale de Autoritate)

Prezentarea a marcat încheierea validării corpusului Listei LIVES-Ro, făcând o trecere în revistă a problemelor întâmpinate pe parcursul validării şi anticipând etapele următoare, anume cele de implementare a acestui tezaur enciclopedic la nivel local şi de difuzare a lui în reţeaua SNB.

Având ca punct de plecare traducerea Listei RAMEAU - care a oferit structurile necesare dezvoltării sale ulterioare şi trecând prin adaptarea la realităţile specifice culturale româneşti, acest tezaur devine primul tezaur enciclopedic românesc de noţiuni şi concepte utilizabil în instituţii infodocumentare deţinătoare de colecţii de documente; prin relaţiile sintetice şi prin vocabularul său controlat asigură deopotrivă coerenţa, precizia şi consistenţa punctelor de acces către colecţiile de documente.

Totodată, în această prezentare a fost evidenţiată necesitatea finalizării validării Ghidului de indexare, manual indispensabil în construirea standardizată a vedetelor de subiect şi în aplicarea acestora, în mod corect în toate domeniile cunoaşterii umane.

 

În a doua parte a zilei de 9 iunie şi pe 10 iunie 2016, lucrările s-au desfăşurat pe subsecţiuni: Catalogare şi Indexare.

Subsecţiunea Catalogare (9-10 iunie 2016)

Aurelia Mircescu (Biblioteca Naţională a României) a prezentat capitolul 6.2 RDA Titlu preferat şi a precizat care sunt următorii paşi pentru finalizarea capitolului.

Luminiţa Berechet (Biblioteca Academiei Române) a prezentat o parte din traducerea Glosarului RDA. Au fost discuţii pe baza termenilor muzicali, ajungându-se la concluzia că este pertinentă consultarea unui absolvent de studii de specialitate (Conservator) care să avizeze traducerea termenilor respectivi. În acest sens, s-a discutat cu doamna Anca Andreescu, şef serviciu Colecţii speciale din cadrul Bibliotecii Naţionale a Românei, astfel ca până la următoarea întâlnire să avem validare termenilor muzicali.

De asemenea, doamna Dana Petrescu (Biblioteca Metropolitană Bucureşti) se va ocupa de Punctele de acces pentru familii, aşa cum sunt prevăzute în RDA.

Au fost prezentate câteva exemple de resurse tip DVD şi modul ales de Biblioteca Naţională a României pentru prelucrarea acestora.

Discuţiile pe teme de catalogare au continuat, având subiect:

- descrierea resurselor publicate în mai multe unităţi fizice: moduri de lucru, probleme specifice Tinread

- înregistrarea instituţiilor cu personalitate juridică, de ex. inspectoratele şcolare judeţene sau institutele Academiei Române

- folosirea câmpului de legătură 488 UNIMARC

- înregistrarea informaţiilor multiple de pe sursa preferată de informare, care nu pot fi încadrate în niciun câmp privind menţiunea de responsabilitate sau datele de publicare

- folosirea codurilor din subcâmpul $4 al Blocului 7XX UNIMARC

- folosirea Blocului 9XX  UNIMARC

Toţi participanţii au contribuit la derularea activităţii, venind cu exemple în vederea clarificării unor subiecte.

Subsecţiunea Indexare

S-a desfășurat întrunirea de lucru a grupului LIVES-Ro care are ca misiune validarea Ghidului de indexare LIVES-Ro, instrument de lucru indispensabil pentru utilizarea Listei de autoritate vedete de subiect enciclopedice românești LIVES-Ro.

În cadrul sesiunii de lucru au fost validate 57 de vedete de subiect din Lista de subdiviziuni specifice Persoane din Ghid. De asemenea, au fost adoptate propunerile de elaborare a unui glosar de termeni pentru Controlul de autoritate și, respectiv, de creare a unei bibliografii care să evidențieze contribuțiile românești la înțelegerea și aplicarea Controlului de autoritate în bibliotecile din Sistemul Național de Biblioteci, propuneri înaintate de coordonatoarea Grupului LIVES-Ro, Denise Rotaru (Biblioteca Națională). Camelia Stumbea (Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” - Iași) va coordona întocmirea acestei bibliografii realizată prin cooperare cu reprezentanții celorlalte biblioteci, membri ai grupului LIVES-Ro. Bibliografia va fi accesibilă pe site-ul BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ –Iași. Elaborarea glosarului de termeni utilizați în Controlul de autoritate va fi coordonată de Dorina Bălan (Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia”–Galați) din cadrul grupului LIVES-Ro prin colaborare, glosarul urmând să fie publicat în cadrul unui proiect comun.

În cadrul aceleiași sesiuni de lucru, Grupul LIVES-Ro a inițiat o scrisoare către conducerea ABR prin care solicită sprijin financiar în vederea organizării întrunirilor de lucru viitoare, în scopul finalizării manualului de indexare mai sus amintit.

 

Raport întocmit de

Aurelia Mircescu – preşedinte Secţiunea Catalogare, Clasificare, Indexare

Denise Rotaru - Şef birou FNA - Biblioteca Naţională a României

 


 

Noutăți