A XXIII - A CONFERINTA NATIONALA A ABR

Intâlnirea Diviziunii Biblioteci Specializate

Proces – verbal al Diviziunii Biblioteci Specializate

În ziua de 29 august 2012, în cadrul Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România -  „BIBLIOTECA – TRADIŢIE ŞI INOVARE”-, a avut loc întrunirea Diviziunii Bibliotecilor Specializate. Tema diviziunii "Particularităţi ale activităţii bibliotecilor specializate" a fost prezentată de d-na Grigore Valerica, bibliotecar la Biblioteca Naţională de Fizică IFIN-HH. S-a menţionat faptul că bibliotecile specializate sunt entităţi destinate în principal unei categorii de beneficiari, iar colecţiile de documente ale acestora răspund necesităţilor specifice de informare şi documentare ale organismului tutelar. Constituindu-se în componente ale sistemului naţional de informare şi documentare, aceste instituţii au în vedere:

  • să organizeze activităţi ale sistemului naţional care necesită un nivel înalt de coordonare;
  • să funcţioneze în calitate de Centru de formare şi perfecţionare a personalului pe domenii specializate;
  • să participe în cadrul unor structuri specializate pe plan internaţional la realizarea unor lucrări şi baze de date de interes comun;
  • să dezvolte, pe bază de contract, activităţi speciale de informare şi documentare legate de teme de cercetare ştiinţifică de interes major, realizate în cadrul unor instituţii ştiinţifice româneşti.

Din perspectiva orientării activităţii către relaţia cu utilizatorii specifici, este cunoscut faptul că rolul personalul angajat se manifestă la nivelul competenţelor şi responsabilităţii privind selectarea informaţiei corecte, utile şi relevante. Cererile utilizatorilor specifici se pot adresa unor domenii foarte diferite, în funcţie de profesia de bază, de solicitările şi dezbaterile care au loc în mass-media, de problemele acute ale ştiinţei şi politicii naţionale sau internaţionale.

Tema întrunirii anuale 2012 – 2013 pentru diviziunea Biblioteci specializate va fi: “Accesul direct şi resursele digitale”. Gazda acestui eveniment va fi Biblioteca Naţională de Fizică IFIN – HH. Vor fi invitaţi reprezentanţi ai unor firme importante de software, precum şi ai unor difuzori de publicaţii româneşti şi străine. Evenimentul va avea loc în luna martie a anului următor.

 

Mihaela Zecheru

Preşedinte Diviziunea Biblioteci Specializate

Asociaţia Bibliotecarilor din România

 

Intâlnirea Secțiunii Profesori documentariști

 

Încheiat astăzi, 30 august 2012, cu ocazia reuniunii Sectiunii Profesori documentarişti din cadrul ABR.

Au fost  prezenti 26 participanţi., membri ai sectiunii  şi invitati.

Sedinţa este deschisă de doamna drd. Corina Stănila, preşedinta secţiunii.

Doamna preşedintă a secţiunii a propus următoarea

Ordine de zi :

1. Informarea privind activitatea secțiunii în anul școlar 2011-2012. Activitățile directe ale secțiunii și parteneriatele dezvoltate. Desfăşurarea CONFERINŢEI NAŢIONALE «CENTRELE DE DOCUMENTARE şi INFORMARE ÎN DINAMICA SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII”, care a avut loc la Sibiu, în perioada 21-22 mai 2012, sub auspiciile MECTS, CCD Sibiu şi a Secţiunii profesori documentarişti a ABR

 

2. Prezentarea de comunicări ştiinţifice

3. Discuţii pe marginea lucrărilor

4. Prezentarea noului Regulamentul de organizare şi funcţionare a CDI - aprobat de OMECTS nr. 5556/2011

5. Planul secţiunii pentru anul următor

 

2. Au fost prezentate următoarele lucrări :

a) CORINA  STĂNILĂ - “ Centrele de Documentare şi Informare în noul context educaţional

Idei :

 

-       Contextul dezvoltarii CDI – si nevoia de modernizare a structurilor infodocumentare din invatamantul preuniversitar

-       rolul CDI în cadrul unităților școlare ;

-       scopul CDI: - favorizarea accesului la informaţie

- asigurarea egalităţii de şanse privind educaţia

- dezvoltarea unei politici documentare locale

 

-în incheiere s-a prezentat Proiectul „Educaţie pentru informaţie” /CDI fiind cel mai amplu program de modernizare a structurilor info-documentare din unităţile de învăţământ preuniversitar românesc, inclus în procesul de promovare a dezvoltării culturii informaţionale  (ca parte a unui demers formalizat de promovare a implementării politicii documentare şi modernizare a structurilor info-documentare din invatamantul preuniversitar).

 

 

b) MARINELA TATIANA RUSU - « CDI- laboratorul de idei» :

Centrul de Documentare şi informatizare – Colegiul Naţional ”Gheorghe Lazăr”

Lucrare s-a constituit  într-un studiu de caz pe mai multe grupe de clase gimnaziale,  cu obiective generale şi specifice şi pe tipuri de activităţi.

Au fost prezentate proiectele educaţionale proprii: Unitate în diversitate,  Noaptea bibliotecilor, Voluntariatul.

Au fost date detalii legate de implicarea bibliotecarului in activitatea desfasurata in CDI si in cadrul parteneriatului cu cadrele didactice.

 

c) IBOLYA  NEGOIŢĂ -  «Identitate şi imagine în comunitate  :

„Muzeografii şi arheologii de mâine”.

Este prezentat proiectul Muzeografii si arheologii de maine și diferitele actiuni desfasurate prin CDI, in spatiul si in afara spatiului scolii.

Autoarea prezintă experienţa proprie in atragerea şi implicarea elevilor în activităţi derulate in CDI.

 

 

d)    MARIA POPA - „Centrul de Documentare şi Informare- oază de lectură şi cultură

CDI este un loc privilegiat pentru lectură punând  la dispoziţia elevilor fondul documentar şi are ca scop stimularea şi dezvoltarea gustului pentru lectură a elevilor. Este prezentat proiectul ca fiind o actiune pe termen mediu de promovare a lecturii și implicare a comunitatii locale in activitatea CDI.

 

3.DISCUTII PE MARGINEA LUCRĂRILOR

Doamna Preşedinte de secţiune, Corina Stănilă, a deschis discuţiile şi a prezentat noul context în care  îşi desfăşoară activitatea  centrele de documentare şi informare.

Domnia Sa a făcut cunoscut faptul că anul acesta au fost scoase la concurs noi posturi pentru prfesorii documentaristi pentru titularizare/ suplinire.  Au avut loc discuţii cu privire la concursul de ocupare a posturilor de ‘profesori documentaristi’.

Domnul Preşedinte A.B.R., prof. MIRCEA REGNEALĂ, a menţionat faptul că bibliotecarii îndeplinesc adesea şi functiile  profesorilor documentarişti, deoarece între funcţiile bibliotecii se află şi functia educativă aflată şi în atenţia bibliotecarilor.

Doamna Preşedinte de secţiune a mai menţionat faptul că in unitatile de invatamant in care functioneaza un CDI, bibliotecarii scolari isi desfasoara activitatea in spatiul CDI, iar biblioteca scolara este integrata in CDI (conform regulamentului de organizare și functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare aprobat de MECTS prin OMECTS 5556/2011).

Doamna MARINELA RUSU (bibliotecar şi responsabil CDI)- Colegiul Naţional „Gh. Lazăr” din Sibiu a ridicat problema limitarii accesului bibliotecarilor scolari la salariile de merit.

Doamna Preşedinte de secţiune CORINA STĂNILĂ a menţionat faptul că un profesor documentarist are norma de 40 ore/ săptămână:

-18 ore- cu copiii (activităţi individuale, animaţie culturală) şi  cu dascălii

-10 ore- cu copiii - activitate liberă (să citească, să vizioneze un film)

- de la 28 la 40 ore  - activitate de gestionare, comunicare, organiazarea activitatilor

 

s-a ridicat problema infiintari de noi CDI. Doamna Preşedinte a raspuns ca in perioada 2009-2012 crearea de noi CDI a fost o decizie luata la nivel local (la nivelul unitatii de invatamant cu decizia CCD si acordul ISJ). Implicarea directorilor este esentiala in acest demers deoarece solicitarea infiintarii este realizata de scoala.

 

4. Presedinta Sectiunii, doamna  CORINA STĂNILĂ a prezentat Regulamentul bibliotecilor scolare si al CDI aprobat prin OMECTS 5556-2011 subliniind elementele care constituie noutate.

5. În cadrul planului pentru anul 2013 s-a propus:

-  organizarea unei a doua   CONFERINŢE NAŢIONALE A  C. D. I. probabil pentru lunile  martie-aprilie 2013, data exactă urmează a fi comunicata ulterior; sunt invitaţi sa participe un număr cât mai mare de profesori documentarişti, dar şi bibliotecari;

-  colaborarea cu Secţiunea “CULTURA INFORMAŢIEI”  pentru a realiza în cooperare un curs de Cultura Informaţiei, util profesorilor documentarişti si bibliotecarilor scolari

- realizarea unui ghid de activitati desfasurate in CDI – schimb de bune practici – prin contribuitia membrilor sectiunii (activitati pedagogice si culturale desfasurate in CDI)

Secretar,

 

 

Crina Roy

Proces-verbal al Diviziunii Biblioteci Publice

În ziua de 29 septembrie 2012, în cadrul Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România a avut loc întrunirea Diviziunii Bibliotecilor Publice din cadrul ABR.

Tema : Relaţii de colaborare şi parteneriat : biblioteci publice-biblioteci şcolare şi biblioteci universitare, la nivel local şi naţional.

Moderator : Corina Apostoleanu, şef serviciu, Dezvoltarea, Prelucrarea Colecţiilor, Informare Bibliografică şi Comunitară-Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa, vicepreşedinte ABR

Read more: Proces-verbal al Diviziunii Biblioteci Publice

Intâlnirea Secțiunii Comunicare și Împrumut Interbibliotecar

Încă de la început, trebuie menţionate condiţiile perturbatoare care au determinat o frecvenţă sub aşteptări la această şedinţă :

  1. Plasarea Conferinţei într-o perioadă foarte propice pentru bibliotecile şcolare (participare masivă la această Conferinţă) dar foarte proastă pentru bibliotecile universitare iar interesul pentru această secţiune este preponderent către al doilea segment;
  2. Plasarea locului de desfăşurare a şedinţei secţiunii într-un spaţiu în care s-a desfăşurat înainte o şedinţă a bibliotecilor şcolare care nu şi-au respectat timpul alocat. Nici cu insistenţe prelungite nu am reușit să eliberăm sala iar organizatorii nu au avut un alt spaţiu. Au fost persoane care au renunţat la participarea la şedinţă după o aşteptare destul de lungă.
  3. Modificarea structurii planificate dinainte de către preşedinte şi de participanţii la şedinţa de lucru de la Oradea prin eliminarea din program a unei lucrări de interes pentru Imprumutul Interbibliotecar dar şi pentru circulaţia documentelor.
  4. Deşi şedinţa a început cu o întârziere de peste o oră, nu s-au putut folosi mijloacele electronice de prezentare a lucrărilor. Remedierea situaţiei a luat timp şi au fost persoane care au părăsit sala pentru că doreau să nu întârzie la alte lucrări.
Read more: Intâlnirea Secțiunii Comunicare și Împrumut Interbibliotecar

Ecouri ale Conferinței ABR

Cea de-a XXII-a Conferință Naționala a ABR, Galați, 29-31 august 2012, este considerată de cei 296 de participanți, cel mai important eveniment biblioteconomic al anului. La această conferință, în plen și  în cele 5 diviziuni și  13 secțiuni profesionale au fost prezentate de către bibliotecarii români și străini, 47 de comunicări științifice (o mică IFLA). Conferința s-a constituit  într-un adevărat for de dezbateri profesionale. Temele predilecte ale comunicărilor au fost legate de accesul la informații în societatea digitală, proiecte biblioteconomice naționale și internaționale, educația în cultura informației, biblioteca digitală, prezervarea și conservarea colecțiilor, rolul și importanța CDI în învățământul preuniversitar, formarea profesională continuă și cooperarea între diferite rețele de biblioteci.

Read more: Ecouri ale Conferinței ABR
Page 1 of 2
 

Noutăți