Adoptat de Adunarea Generală a ABR în cadrul celei de-a XVIII-a Conferinţe Naţionale (Braşov, 19-21 septembrie 2007)

I. PREAMBUL

Art. 1 Prezentul cod deontologic reprezintă forma de asumare de către comunitatea bibliotecarilor din România a unei conduite profesionale în conformitate cu standardele internaţionale.
Art. 2 În vederea asigurării unui standard ridicat al serviciilor oferite, consolidării statutului profesiei şi promovării unei imagini favorabile a acesteia, bibliotecarii din România sunt chemaţi să respecte regulile de conduită morală şi profesională cuprinse în prezentul cod.
Art. 3 Nerespectarea prevederilor prezentului cod deontologic atrage răspunderea morală şi profesională a bibliotecarului.

II. PRINCIPII DEONTOLOGICE

Art. 4 Bibliotecarul are ca principală datorie să răspundă necesităţilor de lectură, studiu, informare şi documentare ale comunităţii pe care o serveşte şi militează activ pentru integrarea bibliotecii în viaţa acesteia. În acest sens, bibliotecarul îşi foloseşte cunoştinţele profesionale şi toate mijloacele avute la dispoziţie pentru a oferi servicii în timp util, local şi la distanţă, la cele mai înalte standarde.
Art. 5 Bibliotecarul se preocupă constant de îmbunătăţirea serviciilor existente şi de introducerea unor servicii noi, adecvate nevoilor informaţionale în continuă schimbare şi diversificare ale utilizatorilor.
Art. 6 Bibliotecarul contribuie la păstrarea memoriei şi diversităţii culturale a societăţii, asigurând prezervarea, conservarea, dezvoltarea şi valorificarea colecţiilor de documente şi informaţii pe care le gestionează, indiferent de suportul acestora.
Art. 7 Bibliotecarul îşi îndeplineşte atribuţiile în condiţii de deplină autonomie profesională şi în contextul respectării principiilor libertăţii de exprimare, liberului acces la informaţii şi circulaţiei libere a ideilor şi informaţiilor. În sensul prezentului cod, prin autonomie profesională se înţelege libertatea de acţiune şi de opinie a bibliotecarului, care este limitată doar prin dispoziţii legale sau regulamentare aplicabile profesiei sale.
Art. 8 În practicarea profesiei sale, bibliotecarul urmăreşte respectarea proprietăţii intelectuale şi a copyright-ului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În acelaşi timp, bibliotecarul acţionează, cu mijloacele avute la dispoziţie, împotriva oricăror tendinţe de cenzură şi de restrângere a libertăţii de informare.
Art. 9 Relaţia dintre bibliotecar şi utilizatori se bazează pe respect reciproc, fără discriminări determinate de naţionalitate, rasă, statut social, opinii politice, opţiuni religioase, sex sau vârstă.
Art. 10 Bibliotecarul promovează prin comportamentul său, în orice circumstanţă, o imagine favorabilă profesiei.
Art. 11 Bibliotecarul încurajează autonomia utilizatorilor în privinţa accesului la resursele bibliotecii, prin promovarea conceptului de bibliotecă deschisă şi prin asistarea lor în procesul de deprindere şi de perfecţionare a tehnicilor de regăsire a informaţiilor.
Art. 12 Bibliotecarul garantează confidenţialitatea datelor referitoare la utilizatori pe care le gestionează şi respectarea dreptului acestora la intimitate.
Art. 13 Pentru a-şi îndeplini cu succes obligaţiile profesionale, bibliotecarul îşi actualizează în permanenţă cunoştinţele de specialitate, participând la cursuri de perfecţionare, la manifestări ştiinţifice, la acţiuni organizate de asociaţiile de specialitate, la vizite de studiu şi documentare etc. În acest scop, bibliotecarul are dreptul de a fi susţinut financiar de instituţia angajatoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea continuă.
Art. 14 Bibliotecarul are datoria să atenţioneze autoritatea tutelară atunci când politica acesteia intră în contradicţie cu legislaţia în vigoare, cu obiectivele instituţiei, precum şi cu prevederile prezentului cod deontologic.
Art. 15 Relaţiile dintre bibliotecari, la nivel intrainstituţional şi interinstituţional, sunt guvernate de principiile respectului reciproc şi cooperării, în scopul susţinerii unor valori profesionale comune şi îndeplinirii obiectivelor majore ale profesiei.
Art. 16 Prezentul cod deontologic a fost elaborat de Asociaţia Bibliotecarilor din România şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008.

 

Noutăți