Incheiat astăzi, 30 august 2012, cu ocazia reuniunii Sectiunii Profesori documentarişti din cadrul ABR.

Au fost  prezenti 26 participanţi, membri ai secțiunii  şi invitati.

Sedinţa este deschisă de doamna drd. Corina Stănila, preşedintele secţiunii.

Doamna preşedinte a secţiunii a propus următoarea ordine de zi:

1. Informarea privind activitatea secțiunii în anul școlar 2011-2012. Activitățile directe ale secțiunii și parteneriatele dezvoltate. Desfăşurarea CONFERINŢEI NAŢIONALE «CENTRELE DE DOCUMENTARE şi INFORMARE ÎN DINAMICA SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII”, care a avut loc la Sibiu, în perioada 21-22 mai 2012, sub auspiciile MECTS, CCD Sibiu şi a Secţiunii profesori documentarişti a ABR

2. Prezentarea de comunicări ştiinţifice

3. Discuţii pe marginea lucrărilor

4. Prezentarea noului Regulamentul de organizare şi funcţionare a CDI - aprobat de OMECTS nr. 5556/2011

5. Planul secţiunii pentru anul următor

 

2. Au fost prezentate următoarele lucrări:

a) CORINA  STĂNILĂ - “Centrele de Documentare şi Informare în noul context educaţional “

Idei

-       Contextul dezvoltarii CDI – si nevoia de modernizare a structurilor infodocumentare din invatamantul preuniversitar

-       rolul CDI în cadrul unităților școlare ;

-       scopul CDI: - favorizarea accesului la informaţie

- asigurarea egalităţii de şanse privind educaţia

- dezvoltarea unei politici documentare locale

-în incheiere s-a prezentat Proiectul „Educaţie pentru informaţie” /CDI fiind cel mai amplu program de modernizare a structurilor info-documentare din unităţile de învăţământ preuniversitar românesc, inclus în procesul de promovare a dezvoltării culturii informaţionale  (ca parte a unui demers formalizat de promovare a implementării politicii documentare şi modernizare a structurilor info-documentare din invatamantul preuniversitar).

b) MARINELA TATIANA RUSU - « CDI- laboratorul de idei» :

Centrul de Documentare şi informatizare – Colegiul Naţional ”Gheorghe Lazăr”

Lucrare s-a constituit  într-un studiu de caz pe mai multe grupe de clase gimnaziale,  cu obiective generale şi specifice şi pe tipuri de activităţi.

Au fost prezentate proiectele educaţionale proprii: Unitate în diversitate, Noaptea bibliotecilor, Voluntariatul.

Au fost date detalii legate de implicarea bibliotecarului in activitatea desfasurata in CDI si in cadrul parteneriatului cu cadrele didactice.

c) IBOLYA  NEGOIŢĂ -  «Identitate şi imagine în comunitate  :

„Muzeografii şi arheologii de mâine”.

Este prezentat proiectul Muzeografii si arheologii de maine și diferitele actiuni desfasurate prin CDI, in spatiul si în afara spațiului școlii.

Autoarea prezintă experiența proprie în atragerea și implicarea elevilor în activităţi derulate în CDI.

d)    MARIA POPA - „Centrul de Documentare şi Informare- oază de lectură şi cultură”

CDI este un loc privilegiat pentru lectură punând  la dispoziţia elevilor fondul documentar şi are ca scop stimularea şi dezvoltarea gustului pentru lectură a elevilor. Este prezentat proiectul ca fiind o actiune pe termen mediu de promovare a lecturii și implicare a comunitatii locale in activitatea CDI.

3.DISCUTII PE MARGINEA LUCRĂRILOR

Doamna Preşedinte de secţiune, Corina Stănilă, a deschis discuţiile şi a prezentat noul context în care  îşi desfăşoară activitatea  centrele de documentare şi informare.

Domnia sa a făcut cunoscut faptul că anul acesta au fost scoase la concurs noi posturi pentru profesorii documentaristi pentru titularizare/suplinire.  Au avut loc discuţii cu privire la concursul de ocupare a posturilor de profesori documentariști.

Domnul Preşedinte A.B.R., prof. Mircea Regneală, a menţionat faptul că bibliotecarii îndeplinesc adesea şi functiile  profesorilor documentariști, deoarece între funcţiile bibliotecii se află şi functia educativă aflată şi în atenţia bibliotecarilor.

Doamna preşedinte de secţiune a mai menţionat faptul că în unitatile de învatamant în care functionează un CDI, bibliotecarii scolari își desfășoară activitatea în spatiul CDI, iar biblioteca școlară este integrată în CDI (conform regulamentului de organizare și functionare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare aprobat de MECTS prin OMECTS 5556/2011).

 

Doamna Marinela Rusu (bibliotecar şi responsabil CDI)- Colegiul Naţional „Gh. Lazăr” din Sibiu a ridicat problema limitarii accesului bibliotecarilor scolari la salariile de merit.

Doamna preşedinte de secțiune Corina Stănilă a menţionat faptul că un profesor documentarist are norma de 40 ore/ săptămână:

-18 ore- cu copiii (activităţi individuale, animaţie culturală) şi  cu dascălii

-10 ore- cu copiii - activitate liberă (să citească, să vizioneze un film)

- de la 28 la 40 ore  - activitate de gestionare, comunicare, organiazarea activitatilor

s-a ridicat problema înfiintari de noi CDI. Doamna preşedinte a raspuns că în perioada 2009-2012 crearea de noi CDI a fost o decizie luata la nivel local (la nivelul unitătii de învățământ cu decizia CCD și acordul ISJ). Implicarea directorilor este esențială în acest demers deoarece solicitarea înființării este realizată de școală.

4. Presedintele Sectiunii, doamna  Corina Stănilă a prezentat Regulamentul bibliotecilor școlare și al CDI aprobat prin OMECTS 5556-2011 subliniind elementele care constituie noutate.

5. În cadrul planului pentru anul 2013 s-a propus:

-  organizarea unei a doua   CONFERINŢE NAŢIONALE a  C.D.I. probabil pentru lunile  martie-aprilie 2013, data exactă urmează a fi comunicata ulterior; sunt invitaţi saăparticipe un număr cât mai mare de profesori documentarişti, dar şi bibliotecari;

-  colaborarea cu Secţiunea “CULTURA INFORMAŢIEI”  pentru a realiza în cooperare un curs de Cultura Informaţiei, util profesorilor documentarişti si bibliotecarilor scolari

- realizarea unui ghid de activitati desfasurate in CDI – schimb de bune practici – prin contribuitia membrilor sectiunii (activitati pedagogice si culturale desfasurate in CDI)

 

Secretar,

Crina Roy


 

Noutăți